അവശ്യ വസ്തുക്കൾ ജീവനക്കാർക്ക് നൽകി

പലവ്യജ്ഞനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അവശ്യ സാധനങ്ങൾ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട ജീവനക്കാർക്ക് നൽകി