കൊറോണ – പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ

Zoom appu നു പുറമേ 9995122239, 9995891401 എന്നി വാട്സ് ആപ്പ് No കളിലും വിഡിയോ call ചെയ്യാം,