കോഴിക്കോട് ജില്ല വാര്‍ത്തകള്‍

ദേശീയ പണിമുടക്ക് വിജയിപ്പിക്കുക.

  ദേശീയ പണിമുടക്ക് വിജയിപ്പിക്കുക കേന്ദ്രസർക്കാർ നടപ്പാക്കികൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനവിരുദ്ധനയങ്ങൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ധനമൂലധന ശക്തികളുടെ സമ്മർദ്ദത്തിന് വഴങ്ങി തൊഴിൽനിയമങ്ങൾ മുതലാളിമാർക്ക് അനുകൂലമായി മാറ്റിയെഴുതുകയാണ്....

Read more

കോഴിക്കോട് ഭാരവാഹികള്‍(Leaders)

പ്രസിഡന്‍റ്                                                       സെക്രട്ടറി പ്രസിഡണ്ട് :  പി.പി.സന്തോഷ് വൈ.പ്രസിഡ് : 1. പി. രവീന്ദ്രന്‍, 2. പി. വി. ശാന്ത സെക്രട്ടറി: പി. സത്യന്‍...

Read more