ജില്ലാ സമ്മേളനം ഫെബ്രു 15, 16

കേരള എൻ ജി  ഒ യൂണിയൻ തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് 33 ജില്ലാ സമ്മേളനം 2020 ഫെബ്രുവരി 15, 16 തീയതികളിൽ തൈക്കാട് സംഗീത കോളജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ