ജൂൺ 05- പരിസ്ഥിതി ദിനം

പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ ജില്ലയിെലെ തെരെഞ്ഞെടുത്ത ഓഫീസുകളിൽ വൃക്ഷ-തൈകൾ നടുകയും പരിസ്ഥിതി വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു