ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ. കേരള NGO യൂണിയൻ.

ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ.
കേരള NGO യൂണിയൻ.

ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് പിന്തുണയും കരുത്തുമായി കേരള NGO യൂണിയൻ ഏറ്റെടുത്ത പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി NGO യൂണിയൻ തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ജില്ലയിലെ നെയ്യാറ്റിൻകര ഏര്യ കമ്മിറ്റി ആവശ്യമായ മരുന്ന്കൾ വീടുകളിൽ എത്തിക്കുന്നു.