പൊതുമേഖല സംരക്ഷണ ദിനം

 

FSETO നേതൃത്വത്തിൽ 09.09.2020-ൽജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടന്നു