മലപ്പുറം ജില്ല വാര്‍ത്തകള്‍

ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍മാര്‍ കൂട്ടധര്‍ണ്ണ നടത്തി

ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പര്‍വൈസര്‍മാര്‍ കൂട്ടധര്‍ണ്ണ നടത്തി വനിത-ശിശു വികസന വകുപ്പ് പൂര്‍ണ്ണതലത്തില്‍ താഴെത്തട്ടില്‍ വരെ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമാക്കുക, ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പര്‍വൈസര്‍മാരുടെ ജോലിഭാരം ലഘൂകരിക്കുക, ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുക....

Read more

സംസ്ഥാന ജീവനക്കാരുടെ മാര്‍ച്ചും ധര്‍ണയും

സംസ്ഥാന ജീവനക്കാരുടെ മാര്‍ച്ചും ധര്‍ണയും കേന്ദ്ര ഗവണ്‍മെന്‍റിന്‍റെ ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങള്‍ക്കെതിരായ പോരാട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്തുക, പി.എഫ്.ആര്‍.ഡി.എ. നിയമം പിന്‍വലിക്കുക, എല്ലാ ജീവനക്കാര്‍ക്കും നിര്‍വ്വചിക്കപ്പെട്ട പെന്‍ഷന്‍ ഉറപ്പുവരുത്തുക, പതിനഞ്ചാം ധനകാര്യകമ്മീഷന്‍റെ...

Read more

ജില്ലാസമ്മേളനം

ജില്ലാസമ്മേളനം എൻ.ജി.ഒ. യൂണിയൻ മലപ്പുറം ജില്ലാ 49-ാം വാർഷിക സമ്മേളനം 2018 ഫെബ്രുവരി 10,11 തീയതികളിൽ നിലമ്പൂർ പീവീസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വച്ച് നടന്നു. 10 ന് രാവിലെ...

Read more

ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർമാർ കൂട്ടധർണ്ണ നടത്തി

ഐ.സി.ഡി.എസ് സൂപ്പർവൈസർമാർ കൂട്ടധർണ്ണ നടത്തി വനിത-ശിശു വികസന വകുപ്പ് പൂർണ്ണതലത്തിൽ താഴെത്തലത്തിൽ വരെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക, ഐ.സി.ഡി.എസ്.സൂപ്പർവൈസർമാരുടെ ജോലിഭാരം ലഘൂകരിക്കുക, ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അടിസ്ഥാനസൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുക....

Read more