മഴക്കാല പൂർവ്വ ശുചീകരണം

കേരള NGO യൂണിയൻ തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ജില്ലയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ  ശുചീകരണം എല്ലാ ഏരിയകളിലും നടന്നു