2020 മെയ് ദിനം

ജില്ലയിലെ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ സാമൂഹിക അകലം പാലിച്ച് പ്രതിജ്ഞ നടന്നു l