33-ാം വാർഷിക സമ്മേളനം

തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ജില്ലയുടെ 33 -ാം വാർഷിക സമ്മേളനം പ്രസിഡന്റ് സഖാവ് എസ് ഗോപകുമാർ പതാക ഉയർത്തിയതോടെ ആരംഭിച്ചു.പ്രതിനിധി സമ്മേളനം സഖാവ് എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.ഫെബ്രുവരി 15 ലെ ദൃശ്യങ്ങൾ