കണ്ണൂര്‍ ചരിത്രം

കണ്ണൂര്‍ ജില്ല                  1957 ജനുവരി ഒന്നിനാണ് കണ്ണൂര്‍ ജില്ല രൂപം കൊള്ളുന്നത്. മദിരാശി സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന മലബാര്‍ ജില്ലയും കാസര്‍ ഗോഡ് താലൂക്കുകളും  ചേ ര്‍ത്ത് കണ്ണൂര്‍, കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ജില്ലകള്‍ രൂപീകരിക്കുകയായിരുന്നു. കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയില്‍ കാസര്‍ഗോഡ്, ചിറക്കല്‍ , കോട്ടയം, കുറുന്ത്രനാട് താലൂക്കുകളുടെ ഭാഗങ്ങള്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്താണ് ജില്ല രൂപംകൊണ്ടത്. ആദ്യകാലത്ത് കാസര്‍ഗോഡ് ഹോസ്ദുര്‍ഗ്ഗ്, തളിപ്പറമ്പ്, കണ്ണൂര്‍, തലശ്ശേരി, വടക്കേ വയനാട്, തെക്കേ വയനാട് എന്നിങ്ങനെ ഏഴ് താലൂക്കുകളും രണ്ട് റവന്യൂ ഡിവിഷനുകളുമാണ് […]