വേണം നമുക്ക് കരുതലും സുരക്ഷയും, എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി കേരള എൻജി.ഒ.യൂണിയൻ ഏറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധ എരിയകളിൽജാഗ്രതാ സംഗമം നടത്തി കാക്കനാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷനു മുന്നിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എൻ.കൃഷ്ന്ന പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

ജാഗ്രതാ സംഗമം ഏറണാകുളം,