സംസ്ഥാന ജീവനക്കാരുടെ  ആദ്യ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്കിന്റെ അൻപതാണ്ട്

ആർക്കും അവഗണിക്കാനാവാത്ത അവകാശബോധമുള്ള സാമൂഹ്യ ശക്തിയായി ജീവനക്കാരെ മാറ്റിത്തീർത്തതിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിച്ച പ്രക്ഷോഭമായിരുന്നു 1967 ലെ ജനുവരി 5 മുതൽ നടന്ന ആദ്യ അനിശ്ചിതകാല പണിമുടക്ക്.